Školní vzdělávací program

Charakteristika školního vzdělávacího programu
 

Zaměření předškolního vzdělávání v MŠ Hellichova

Snažíme se vytvořit v naší mateřské škole místo, kde se budou děti i dospělí cítit dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Pro nově příchozí děti máme vytvořený adaptační program, který může dítě využít a postupně se adaptovat na nové prostředí. Školní vzdělávací program umožňuje pedagogům pracovat v integrovaných celcích a využívat tak projektovou metodou. Dítě tak přirozenou formou, prožitkovým učením získává potřebné dovednosti pro jeho budoucí život. Přístup pedagogů je respektující, citlivý a individuální. Snaží se zohlednit potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a maximálně podporují a rozvíjejí potenciál každého dítěte.

Program je postaven na pohádkových (večerníčkových postavách), které jsou průvodci v každé třídě. Zároveň je program obohacen možnostmi pobytu venku, kdy se děti seznamují s místní přírodou i kulturními památkami. Okolí školy se promítá i do samotného loga školy, kterým je Petřínská rozhledna.

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.

Naše cíle při vzdělávání dětí:

Cíl 1: Připravit dítě kvalitně na vstup do základní školy a vybavit ho dovednostmi, které bude potřebovat pro uplatnění v běžném životě. Podpořit jeho osobnost a vést ho k samostatnosti, kreativitě a vychovat z něho člověka, který vnímá i potřeby druhých.

Cíl 2: Přispívat k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti, intenzivně pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, využití školních asistentů, asistentů pedagoga, psychologů, pediatrů, logopedů, individuální práce s dítětem a rodičem, a dalších dostupných možností a forem podpory, poskytování jim vzdělávání a školských služeb tak, aby co nejlépe vyhovovaly jejich zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí, životním podmínkám.

Školní vzdělávací program je společným východiskem pro práci učitelů v rámci jednotlivých tříd. Na jeho základě by si měl pedagog připravovat svůj plán-třídní vzdělávací program (dále TVP) tak, aby svým obsahem odpovídal věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy. Při vytváření TVP postupují učitelé cíleně. Spolupracují při tvorbě vzdělávací nabídky, nebo mohou dle situace řešit svoji pedagogickou činnost i individuálně. TVP je otevřený program a učitel ho může přizpůsobovat, měnit a reagovat tak na různé situace, individuální potřeby a zájmy dětí. Není povinností učitele veškerou plánovanou vzdělávací nabídku realizovat.

Vzdělávací obsah

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání „Svět očima dětí s pohádkovou bytostí “ vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.  Je uplatňován jako integrovaný program vzdělávání předškolních dětí ve věku od 2 do 6 (7) let.

Program je založen na vnitřní motivaci dětí a jejich aktivní účasti, podporuje prožitkové učení hrou a činnostmi. Obsahové celky programu jsou vázány k určitému tématu, který je dětem blízký a provádí je jím pohádková bytost. V rámci integrovaného bloku je téma realizováno na základě prožitkového učení.

Prožitkové učení představuje spontánní učení dítěte na základě zkušeností, prožitku, tedy způsob učení, který je pro dítě předškolního věku přirozený a vlastní. Zároveň se jedná o pedagogický styl, při němž pedagog uplatňuje způsob spontánního učení dítěte a zachovává jeho hlavní znaky:  spontaneita (vlastní puzení k činnosti), objevnost (pronikání do reality, radost z poznávání), komunikativnost (v oblasti verbální i neverbální), prostor pro aktivitu a tvořivost. Prožitkové učení uplatňujeme učitel také v jeho řízené podobě, kdy učitel dynamicky zajišťuje rovnováhu mezi řízenou činností a spontánní hrou dětí a využívá vytvořených situací. Děti jsou vzdělávány celostně.

Učitelé využívají kromě metody prožitkového učení i hlavní metodu předškolního vzdělávání – hru.

Integrované bloky 

Plánování vzdělávání dětí se váže k integrovaným tematickým blokům a podtématům těchto bloků. Každá třída má svoji pohádkovou bytost, která je provází celý rok. Některé integrované bloky jsou tematicky společné pro všechny třídy, jen se váží k dané pohádkové bytosti. Některé bloky jsou zaměřené a určené v rámci bloku jen pro jednu, či dvě třídy. Bývá to většinou třída Tygříků a Žirafek, kde je program obohacen o témata určená pro předškoláky, kteří se připravují na vstup do základní školy. 

Přehled tříd, představení pohádkových maskotů a zaměření vzdělávání

1. třída ŽELVIČKY – děti 3. – 4. leté            

Integrovaný blok je charakterizován nástupem a adaptačním obdobím dětí v mateřské škole. Děti v této třídě jsou nově přijaté, důraz je kladen na adaptaci, rozvoj řeči, na prožitkové učení, individuální a skupinová práce s dětmi, učení nápodobou. V této třídě je provází postavička „Krtečka“.

2.třída SLŮŇATA – děti 4. – 5. leté                    

Metodami a formou práce navazuje na 1. třídu, důraz je opět kladen na prožitkové učení. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena vývojovým a individuálním zvláštnostem dětí. Večerníček je hlavní pohádkovou bytostí třídy Slůňat.

3.třída TYGŘÍCI – děti 5. – 6. leté                                       

Metodami a formou práce navazují pedagogové na 1. a 2. třídu. Cíleně zaměřují vzdělávací nabídku k dosažení klíčových kompetencí pro nástup dítěte do základní školy (schopnost sebevyjádření, samostatné rozhodování, rozvoj grafomotoriky, logického myšlení, samostatnosti). Děti provází pohádkové bytosti, které jsou jim velmi blízké a již chodí do základní školy. Jsou jimi Mach a Šebestová.

4.třída ŽIRAFKY – děti 4. – 7. leté                                     

Navazuje na vzdělávání 3. třídy. Do této třídy jsou zařazeny děti s odkladem školní docházky (dále OŠD). Učitelé cíleně zaměřují vzdělávací nabídku k dosažení klíčových kompetencí pro nástup dítěte do základní školy (schopnost sebevyjádření, samostatné rozhodování, rozvoj grafomotoriky, logického myšlení, samostatnosti). Využívají se zde více skupinové práce, kdy pedagog může věnovat dětem s OŠD, v povinné předškolní docházce, nebo pracuje se míšenými skupinami. Ferda Mravenec je průvodcem této třídy.