Přijímání dětí

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠK. ROK 2024/2025

V souladu s platnou legislativou vyhlašuje Mateřská škola Hellichova termín řádného zápisu pro školní rok 2024/2025 s nástupem od 1.9.2024.

Zápisy budou probíhat:     ve dnech 6.5.2024 od 14:00 do 17:00 hodin a 7. 5. 2024 od 09:00 do 11:00 hodin.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2024/2025 se povinně týká všech dětí s datem narození 01. 09. 2018 -31. 08. 2019. Po shromáždění všech řádně vyplněných žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání včetně povinných příloh budou děti přijímány podle Kritérií pro přijetí ve škol. roce 2024/2025 vydaných ředitelkou školy Č.j.MŠHell/3/2024, s účinností od 1.5.2024, základním kritériem je trvalé bydliště dítěte ve školském spádovém obvodu a datum narození (rok, měsíc, den) od nejstaršího po nejmladší. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněny zde :

KRITERIA PRO PRIJIMANI DETI 2024/2025

SOUHR ZÁKLADNÍCH INFORMACÍ K ZÁPISU, KAPACITA K PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ PRO ROK 2024/2025

Počet volných míst na šk.r. 2024/2025         25 dětí

Termíny ZÁPIS 2024/2025

6.5. – 7.5.2024 odevzdání vyplněných, podepsaných žádostí o přijetí, potvrzených evidenčních listů o řádném očkování od lékaře, obdržení registračního kódu emailem.
(osobně časy viz. výše, datovou schránkou, poštou)

20.5.2024 konec sběru dat

3.6.2024 od 16.00 zveřejnění seznamu přijatých dětí, pod registračním číslem vitrína Mateřské školy Hellichova nebo www.mshellichova.cz (přijímání dětí)
Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě školy, a to alespoň na dobu 15 dnů, a obsahuje datum zveřejnění. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. Rozhodnutí o přijetí se nezasílají.
„Rozhodnutí o nepřijetí“ budou zaslána poštou doporučeně nebo do datové schránky.

20.6. 2024 ukončení zápisu a sejmutí zveřejněných seznamů.
Zveřejněno dne 11.4.2024

Potřebné tiskopisy k zápisu jsou ke stažení na www.mshellichova.cz od 04.04.2024

Tiskopisy je potřeba před odevzdáním čitelně vyplnit a podepsat. Rodiče, kteří nemají dálkový přístup, si můžou vyzvednout složku s tiskopisy osobně v MŠ 16. 4. 2024 od 9.00 – 11.00, nebo 17.4.2024 od 13:00 do 17:00 hodin v kanceláři ředitelky školy.

Souhrnný přehled dokumentů potřebných k zápisu do MŠ:

 1. Základní dokumenty:
  žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Hellichova
  evidenční list pro dítě v mateřské škole s lékařským potvrzením o řádném očkování
  přihláška ke školnímu stravování
  kopie rodného listu

Doplňkové dokumenty
doklad o dlouhodobém pobytu cizinců mimo EU, povolení k pobytu
doporučení školského poradenského zařízení (odklad školní docházky, speciální vzdělávací potřeby)
oznámení o individuálním vzdělávání

Dokumenty:      Žádost o příjetí 2024                        evidencni_list 2024                        Přihláška ke stravování 2024-25

Způsob podání žádostí:

 • do datové schránky školy,
 • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,
 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • osobním podáním ve škole.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil – osobně podepsal v MŠ, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Přidělení registračního čísla a zveřejnění výsledků.

Každému účastníkovi řízení bude při zápisu přiděleno registrační číslo, a to buď při osobním podání nebo zasláním do DS žadatele, případně emailem.
V případě neúplné nebo nejasné žádosti vyzve mateřská škola žadatele k doplnění do 5 dnů od ukončení zápisu.

V souladu s § 138 odst. 2 školského zákona se rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem na www.mshellichova.cz, zveřejněním seznamu se považují za oznámená. Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání se zasílají doporučenou poštou,DS nebo se předávají do vlastních rukou.

Ověření trvalého pobytu:
Místo trvalého pobytu dítěte ve spádové oblasti Praha 1 s právem přednostního přijetí, ověří ředitelka školy na ÚMČ Praha 1, který vede evidenci obyvatel. V případě, že v registru dítě nebude uvedeno, budete vyzvání o doložení dokladu do 5 dnů po odevzdání přihlášky.

Cizinci mimo EU:
musí doložit doklad prokazující oprávnění pobytu dítěte na území ČR déle než 9O dnů, stačí doložit prostou kopii dokumentu (statut rezidenta).

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami:
Pokud bude mít dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, přikládá zákonný zástupce u zápisu kopii tohoto doporučení. Rozhodnutí o odkladu školní docházky vystavuje spádová základní škola. Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Individuální vzdělávání:
Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let. Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo může navštěvovat jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

oznameni_individualni_vdelavani 2024

Možnost zpětvzetí žádosti:
V případě, že se v průběhu řízení rozhodnete odstoupit od žádosti, vyplňte a předejte do MŠ k rukám ředitelky nejpozději do 31.5.2024 tento tiskopis pro „Zpětvzetí zpetvzeti_zadosti 2024

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025
Výsledky přijímacího řízení 2024

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zasláno poštou, doporučeně s doručenkou, nebo prostřednictvím datové schránky fyzické osoby.

 
 
newsletter_03
newsletter_04
newsletter_06
newsletter_05

Máte zájem přihlásit své dítě?

Kontaktujte nás